Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodnej spoločnosti Goldsafe a.s., so sídlom Karadžičova 8 Bratislava 821 08, identifikačné číslo: 47 088 435, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA, Vložka číslo:  5739/B pre predaj tovaru - investičného zlata prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.investicnezlato.sk. A spoločnosti Goldsafe AG s.r.o. so sídlom na Karadžičova 8 Bratislava 821 08, identifikačné číslo 47 240 148, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo:  82668/B pre predaj tovaru - investičného striebra, platiny a paládia prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.investicnezlato.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Goldsafe a.s. so sídlom Karadžičova 8, Bratislava 821 08, identifikačné číslo: 47 088 435 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA, Vložka číslo:  5739/B (ďalej len "predávajúci") a Goldsafe AG s.r.o. so sídlom na Karadžičova 8 Bratislava 821 08, identifikačné číslo 47 240 148, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo:  82668/B upravujú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatváraná medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.investicnezlato.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 365 dní nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

Všetka prezentácie tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je ponukou na uzatvorenie kúpnej zmluvy s výhradou dostupnosti tovaru na trhu a len počas otváracej doby.

3.2. Otváracia doba - tj. V pracovné dni v časovom rozmedzí 8:30 - 17:00 - je zverejnená na webovej stránke obchodu a môže sa líšiť v konkrétne dni s ohľadom na prevádzkové možnosti predávajúceho (ďalej len "otváracia doba").

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Cena investičného zlata neobsahuje DPH, pretože v súlade s § 72 zákona č. 222/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty je predaj investičného zlata od tejto dane oslobodený. Predávajúci stanovuje cenu tovaru v priebehu svojej otváracej doby niekoľkokrát v závislosti na pohyb cien na medzinárodných trhoch zlata a striebra. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Otváracia doba je uvedená na stránke a môže byť zmenená predávajúcim. O tejto skutočnosti bude predávajúci informovať na stránke.

3.4. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.5. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.5.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.5.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.5.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.6. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdŕžaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho (emailovú adresu) uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.8. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až potvrdením objednávky (akceptáciou) predávajúcim podľa bodu 3.9 a za podmienky, že kúpna cena objednávky je najmenej 500 EUR (slovom päťsto eur).

3.9. Predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúcemu potvrdí prijatie objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"), prípadne telefonicky na kupujúcim zadaný telefónny kontakt. V prípade, že sa predávajúcemu nepodarí s kupujúcim spojiť bez zbytočného odkladu, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa článku 5, ods. 5.2. písm. f).

3.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.11. Kúpna zmluva je uzatváraná na jednorazové plnenie, nie na opakované plnenie.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na účty predávajúceho, ktoré sú uvedené na faktúre alebo na stránke https://www.www.investicnezlato.sk/kontakt (ďalej len "účet predávajúceho");

Vždy je vyžadovaná záloha vo výške 10% z kúpnej ceny, ktorá je splatná v okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy (ďalej len "záloha"). Pre platbu zálohy predávajúci zašle bez zbytočného odkladu zálohovú faktúru, a to na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci môže po telefonickej dohode s kupujúcim upustiť od úhrady zálohy z kúpnej ceny.

4.2. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu nasledovne:

 1. a) v prípade možnosti platby bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho sa kupujúci zaväzuje uhradiť zálohu a doplatiť zvyšnú časť kúpnej ceny do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Kúpna cena je uhradená momentom pripísania čiastky na účet predávajúceho (nie okamihom zadania platby Kupujúcim),
 2. b) v prípade možnosti platby na dobierku sa kupujúci zaväzuje uhradiť zálohu a doplatiť zvyšnú časť kúpnej ceny pri prevzatí neporušenej zásielky alebo
 3. C) v prípade možnosti platby v hotovosti sa kupujúci zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v sídle spoločnosti.

4.3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru alebo pri platbe v hotovosti daňový doklad z elektronickej registračnej pokladnice – ekasa. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Daňový doklad z ekasa pri platbe v hotovosti vystaví predávajúci kupujúcemu pri odbere tovaru.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 12 ods. 5 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) nemá kupujúci právo od uzavretej čiastkovej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia predmetu kúpy,, nakoľko ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorého kúpna cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
 

S ohľadom na vyššie uvedené, kupujúci berie na vedomie, že nemá právo na odstúpenie od zmluvy v 7 dňovej lehote podľa ustanovenia § 12 ods. 5 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.)

5.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:

 1. a) kupujúcim uvedená doručovacia adresa, výška objednávky (príp. iné identifikačné údaje) je zjavne pochybné či nesprávne,
 2. b) kupujúci nesplnil v minulosti voči predávajúcemu záväzok vyplývajúci zo záväznej objednávky, tj. odobrať a riadne zaplatiť záväzne objednaný tovar,
 3. c) došlo k prevádzkovo-technickej chybe, pričom bola zverejnená na stránkach predávajúceho chybná cena, ktorá sa výrazne líši od bežnej ceny a dobrých mravov
 4. d) dôjde k zmene právnych predpisov upravujúcich výšku dane z pridanej hodnoty, pretože v prvý deň platnosti týchto obchodných podmienok je v súlade s § 92 zákona č. 235/2004 Zb. predaj investičného zlata od tejto dane oslobodený,
 5. e) v prípade vyššej moci (tým sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli predávajúceho a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by predávajúci túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal; za takú vyššiu moc je považovaný napr. dočasný nedostatok tovaru na medzinárodnom trhu),
 6. f) v prípade neúspešného overenia obchodu v súlade s článkom 3 ods. 3.9 týchto obchodných podmienok,
 7. g) v prípade nedostupnosti objednaného tovaru na trhu.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa rušia od začiatku všetky dojednania výnimkou ustanovenia o zmluvnej pokute. Predávajúci v prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcemu oznámi dôvod odstúpenia a bez zbytočného odkladu vráti uhradenú zálohu či kúpnu cenu.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Termín dodania tovaru je najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa bezhotovostnej úhrady stanovenej kúpnej ceny za tovar. Lehota na dodanie tovaru neplynie po dobu krátkodobého nedostatku tovaru na medzinárodnom trhu, maximálne však po dobu 90 dní. O tejto prekážke je predávajúci povinný kupujúceho informovať, akonáhle sa táto prekážka objaví. Kupujúci môže tovar odobrať prostredníctvom Slovenskej pošty, š.p.

6.2. Dodanie sa realizuje prostredníctvom Slovenskej pošty, š.p. zásielkou vo forme poistenej zásielky Expres Kuriér určenej adresátovi výhradne do vlastných rúk a táto zásielka bude vždy poistená pre zodpovednosť za stratu, poškodenie zásielky alebo úbytku zásielky, a to do výšky konečnej kúpnej ceny tovaru, maximálne však na 20 000 EUR.

6.3. Predávajúci bude pre poistenú zásielku Expres Kuriér používať:

- špeciálnu obálku, ktorá obsahuje bezpečnostné prvky, vďaka ktorým nemôže byť otvorená bez zanechania neodstrániteľných stôp alebo

- prepravný obal, ktorý bude zabezpečený bezpečnostnou páskou.

Po odoslaní zásielky zašle predávajúci e-mailom kupujúcemu informáciu o odoslaní zásielky.

6.4. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že podľa vnútorných predpisov Slovenskej pošty, š.p. sa nedoručené zásielky uskladňujú na najbližšej príslušnej pobočke pošty. Adresát zásielky je následne vyzvaný pracovníkom Slovenskej pošty, š.p., aby si zásielku prevzal osobne na príslušnej pobočke pošty. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

Kupujúci môže po dohode s predávajúcim požiadať o dodanie priamo na príslušnú pobočku pošty, ktorá službu Expres Kuriér prevádzkuje.

6.5. Poštovné sa účtuje podľa hodnoty a váhy zásielky. Cena dopravy je uvedená na stránke https://www.investicnezlato.sk/dodanie-a-doprava

6.6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť pracovníkovi Slovenskej pošty s.p.. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne zásielku poslať znovu na svoj náklad. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odmietnutia zásielky kupujúcim sa predlžuje lehota na dodanie tovaru o 20 dní. Prevzatím zásielky kupujúci potvrdzuje, že zásielku prevzal bez zjavných závad. Prevzatím zásielky prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody a preto ak zásielku kupujúci prijme a dodatočne zistí porušenosť zásielky, musí túto skutočnosť reklamovať v Slovenskej pošte pod svojim menom a na svoj účet.

6.7. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7. PRÁVA Z chybného plnenia - REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 420 a nasl. Obchodného zákonníka.). 

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak nie sú uvedené, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe vykonanej reklamy na tovar.

7.2.2. je tovar v zodpovedajúcom množstve, rozmeroch alebo hmotnosti a

7.2.3. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.4. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.5. Predávajúci spíše s kupujúcim reklamačný protokol obsahujúca číslo faktúry a podrobný opis zistených závad. K protokolu je kupujúci povinný priložiť reklamovaný tovar a kópiu faktúry vzťahujúce sa k reklamovanému tovaru.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

 • Vzťahy upravené kúpnou zmluvou ako aj na vzťahy vznikajúce z kúpnej zmluvy sa použijú primerane ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov platného a účinného v Slovenskej republike.

8.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava  , Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70, webové sídlo: http://www.soi.sk 

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Predávajúci ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“), a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“), spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, informácie o využívaní služieb a o nákupe investičného zlata, transakčné údaje týkajúce sa zrealizovaných platieb, a to všetko na účely používania Aplikácie, objednávania investičného zlata a jeho úschovy, za účelom uzatvárania a plnenia zmlúv, ako aj pre účely poskytovania zákazníckej podpory, správy zmluvy a evidencie zmluvných strán. 

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov meno a priezvisko / obchodné meno ,, adresa bydliska / sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, kontaktné údaje (adresa elektronickej pošty, telefónne číslo), cookies, IP adresa. (Ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám, okrem tretích osôb zaisťujúcich prevádzku a plnenie zákonných povinností predávajúceho.

9.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s ochranou osobných údajov upravuje Smernica GDPR, ktorú nájdete tu https://www.investicnezlato.sk/ochrana-osobnych-udajov  

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci môže súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. 

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. Bližšie informáciu obzrie cookies nájdete na webovej stránke www.investicnezlato.sk./cookies.

10.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa Zásad spracovania osobných údajov spoločnosti Goldsafe a.s. a Goldsafe s.r.o. Presné znenie - https://www.investicnezlato.sk/ochrana-osobnych-udajov

11. DORUČOVANIE

11.1. Kupujúcemu môže byť doručenie na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom - výslovne si ako právo rozhodné volí právny poriadok Slovenskej republiky a vylučujú aplikáciu medzinárodných zmlúv, najmä Viedenského dohovoru o zmluvnom práve. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť, najmä o ochrane spotrebiteľa.

12.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná. Kupujúcemu je kúpna zmluva vo forme objednávky prístupná na žiadosť prípadne skrze zákaznícky účet.

12.4. Kontaktné údaje predávajúceho:

- adresa pre doručovanie Karadžičová 8, Bratislava 82108,

- adresa elektronickej pošty info@investicnezlato.sk,

telefón - 00421 850 555 855 alebo 0911 11 84 94

 Platnosť obchodných podmienok - od 30.9.2020. Aktualizujeme ceny